Työnohjaajakoulutus -psykodynaaminen ja mentalisaatioon perustuva viitekehys (65 op) - UUSI KOULUTUS ALKAA SYYSKUUSSA 2021

01.07.2019

TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset elinikäisen oppimisen valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana sekä työntekijöille yksilöinä, että työpareille, työryhmille ja -yhteisöille. Koulutusohjelma antaa vahvat perusvalmiudet lähteä toimimaan työnohjaajana ja kehittämään omaa ainutlaatuista työnohjaajaidentiteettiä sekä vahvistamaan liittymistä ammattikuntaan.

Koulutus muodostuu teoreettisesta ja käytännöllisestä ja kokemuksellisesta opiskelusta, joka koostuu sekä itsenäisistä että pienryhmänä toteutettavista suullisista ja kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoituksista, työnohjaajana toimimisesta sekä opiskelijoiden saamasta pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa työnohjauksen käyttöteoriaansa yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisissa ryhmäprosesseissa mukanaolo, niiden havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koulutuskokonaisuutta. Opiskelijoiden palautetta ja kokemuksia otetaan vastaan koko koulutuksen ajan, ja niitä hyödynnetään koulutuksen sisältöjen ja käytäntöjen kehittämisessä.

Koulutuksen suorittaneilla on lisäksi mahdollisuus tulla hyväksytyksi Suomen Työnohjaajat ry:n jäseneksi ja jäsenenä käyttää nimikettä työnohjaaja (STOry).

KOULUTUSOHJELMAN (65 OP) RAKENNE

Koulutusseminaarit koostuvat kaksipäiväisistä (pe-la) seminaareista, joissa vaihtelevat ammatilliset ja käytännön työnohjaukseen liittyvät teemat, teoriaseminaarit, kokemuksellinen ryhmätyöskentely ja käytännön harjoitukset sekä näiden erilaiset yhdistelmät kulloinkin käsiteltävän teeman ympärillä. Opiskeltavien aihealueiden sisäistäminen tapahtuu merkittävässä määrin koulutusryhmää hyödyntäen erilaisten ryhmätehtävien ja -harjoitusten avulla kokemuksia yhdessä peilaten.

1. Seminaarit: 18 x 2pv (30 op) (kesto 2,5 vuotta, )

Seminaarit sisältävät kokemuksellisia ryhmätapahtumia, itseä reflektoivaa työskentelyä, teoriaopetusta, kirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden tutkimista, omien työnohjaustilanteiden ryhmätyönohjausta, ryhmäharjoituksia sekä yhteiskeskustelua.

2. Seminaarityö: (6 op)

Osallistujat tekevät valitsemastaan ja kouluttajilla hyväksyttämästään työnohjaukseen liittyvästä aiheesta seminaarityön, jonka ohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla.

3. Työnohjaajana toimiminen (11 op)

Koulutettavat toimivat itse työnohjaajina valitsemissaan organisaatioissa. 11 opintopistettä sisältää 80 (á 45 min) istuntoa, joista 40 istuntoa tulee olla yksilötyönohjausta ja 40 ryhmätyönohjausta.

4. Työnohjauksen ohjaus (7 op - SISÄLTYY SEMINAARIPÄIVIIN JA HINTAAN)

7 opintopistettä sisältää 51 tuntia (á 45 min), jotka toteutetaan 3 x 45 min = 2 h 15 min istuntoina.

5. Kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät (6 op)

Perehdytään alan kirjallisuuteen, jota reflektoidaan ryhmässä seminaarien aikana.

6. Oppimispäiväkirjan pitäminen ja oman oppimisen arviointi (5 op)

Koulutus sisältää kirjallisen, oman työnohjaajaroolin kehittymistä sekä omia työnohjaus- ja kouluttautumiskokemuksia pohtivan oppimispäiväkirjan, jota kirjoitetaan jokaisen seminaarin jälkeen. Kehittymisprosessin arviointia tukee koulutettavan tekemä seminaarityö, jossa koulutettavan tulee osoittaa kriittistä ajattelua ja opitun teoriasisällön riittävää sisäistämistä.

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

Lähiopetuspäiviä on 36.

1. Seminaari 2 pv syyskuu 2021

Tutustuminen ja virittäytyminen

2. Seminaari 2 pv lokakuu 2021

Työnohjaus ja työnohjaajuus

3. Seminaari marraskuu 2021

Työnohjaus käytännössä

4. Seminaari 2pv tammikuu 2022

Työnohjauksen eettiset periaatteet

5. Seminaari 2pv helmikuu 2022

Oppiminen

6. Seminaari 2pv maaliskuu 2022

Kokemuksellisuus ja merkitykset

7. Seminaari 2pv huhtikuu 2022

Työnohjaajan varjo

8. Seminaari 2pv kesäkuu 2022

Omakustanteinen osallistuminen STORYn työnohjaajakonferenssiin

9. Seminaari 2pv syyskuu 2022

Työnohjaus, ryhmädynamiikka ja yhteisödynamiikka osa I

10. Seminaari 2pv lokakuu 2022

Työnohjaus, ryhmädynamiikka ja yhteisödynamiikka osa II

11. Seminaari 2pv marraskuu 2022

Tunteiden säätely, tietoisuustaidot ja työnohjaus

12. Seminaari 2pv tammikuu 2023

Työnohjaus ja johtajuus

13. Seminaari 2pv helmikuu 2023

Työnohjaus kriisin, muutoksen ja ymmärryksen tukena

14. Seminaari 2pv maaliskuu 2023

Työnohjaajana kasvaminen ja omanlaiseksi tuleminen

15. Seminaari 2pv huhtikuu 2023

Työnohjauksen erityiskysymyksiä

16. Seminaari 2pv toukokuu 2023

Työnohjauksen erityiskysymyksiä

17. Seminaari 2pv syyskuu 2023

Lopputöiden esittely ja ryhmän palaute

18. Seminaari 2pv marraskuu 2023

Päätösseminaari: Koulutuksen kokemuksellinen koonti ja reflektointi, palaute

KOULUTTAJAT

Nina Pyykkönen, erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti, psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti (YET), psykodynaaminen ryhmäpsykoterapeutti (ET) (Valvira), työnohjaaja (STOry), mentalisaatiokouluttaja.

Antti-Jussi Pyykkönen, erikoispsykologi, psykologian tohtori, psykodynaaminen aikuisten psykoterapeutti (ET), psykodynaaminen lastenpsykoterapeutti (ET) (Valvira), työnohjaaja (STOry)

KOULUTUSOHJELMAN KUSTANNUKSET

Koulutuksen hinta on 5900€ (+24% alv). Maksu on mahdollista jakaa 4 osaan. Hinta sisältää aamukahvin + sämpylän perjantaiaamuna, opetuksen lähiopetuspäivillä, koulutustyönohjauksen ja opiskelumateriaalit (kirjallisuus poislukien). Osallistuminen ohjelmaan kuuluvaan työnohjauskonferenssiin ei sisälly hintaan.

KOULUTUKSEN PAIKKA

Koulutus toteutetaan Hotel Sveitsissä (Härkävehmaankatu 4), Hyvinkäällä. Hotellin luonnonpuistoympäristö tarjoaa myös virkistäytymismahdollisuuksia koulutuspäivien yhteydessä.

HAKEMINEN JA LISÄTIEDOT

SEURAAVAN KOULUTUKSEN ALKAMISAJANKOHTA SYYSKUU 2021

Opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opiskeluun ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammattitutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta sekä Valviran laillistamaa psykoterapeutin pätevyyttä. Lisäksi edellytetään mahdollisuutta työnohjaustyön tekemiseen koulutuksen ohella.

Koulutukseen valittavilta edellytetään, että heillä kokemusta saadusta työnohjauksesta joko oman organisaation sisällä tai sen ulkopuolella (min. 80 x 45 min, ei lasketa opintopisteisiin). Koska psykoterapeuteilla on aina runsaasti omaan perustyöhön saatua työnohjausta, tämän kohdan ehdot täyttyvät jokaisen koulutukseen valitun kohdalla.

Koulutukseen valitaan max. 12 opiskelijaa.

Koulutettavilta edellytetään osallistumista koko ohjelmaan (länsäolo 100% lähiopetuksesta). Sairastumis- tai muussa pakottavassa poissaolotapauksessa opiskelijan on korvattava menetetty kerta erikseen sovittavilla lisätehtävillä ja omakustanteisella lisätyönohjauksella. Oikeus koulutusohjelman sisällön / päivämäärien muutoksiin pakottavista syistä varataan.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan yleisiä tietosuojaehtoja.

Työnohjaajakoulutus vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan (65 op) Suomen työnohjaajat ry.:n suosituksia. (www.suomentyonohjaajat.fi)